Ochrana údajov a súkromie

Záväzok k ochrane údajov a súkromia

Spoločnosť ROVENSA, S.A. dodržiava všetky platné právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov, súkromí a bezpečnosti informácií.

Spoločnosť ROVENSA, S.A. zavádza systém ochrany osobných údajov a systém informačnej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť zhodu a preukázať inštitucionálnu zodpovednosť za ochranu údajov a informačnú bezpečnosť, pričom zavádza všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, a to na dodržiavanie všeobecného právneho režimu platného zákona o ochrane údajov ako aj na dodržiavanie osobitného právneho režimu všeobecného nariadenia o ochrane údajov platného od 25. mája 2018.

Pre vysvetlenie, ďalšie informácie alebo uplatnenie svojich práv v tejto súvislosti sa obráťte na úrad na ochranu údajov spoločnosti ROVENSA, S.A. na: dataprotection@rovensa.com.

Definície

"Osobné údaje"

Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe ("dotknutá osoba"); identifikovateľná osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor. Osobnými identifikátormi môžu byť napríklad meno, identifikačné číslo, miesto pobytu, elektronické identifikátory alebo jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity danej osoby.

"Spracúvanie osobných údajov"

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, záznam, usporadúvanie, organizovanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie , poskytovanie prenosom, šírenie alebo akákoľvek iná forma zverejňovania, porovnávanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie.

"Cookies"

Cookies sú malé textové súbory obsahujúce príslušné informácie, ktoré si prístupové zariadenia (počítače, mobilné telefóny alebo prenosné mobilné zariadenia) stiahnu prostredníctvom prehliadača, keď zákazník alebo používateľ navštívi webovú stránku.

Prevádzkovateľ údajov

ROVENSA, S.A, so sídlom na adrese Edifício SMART, Alameda dos Oceanos, Lote 1.06.1.1D, 3.º A, 1990-207 Lisabon, Portugalsko, zapísaná v obchodnom registri v Lisabone pod číslom 503463060 a číslom právnickej osoby 514194910 s kapitálovým podielom 232 200 591,00 €, ďalej iba "ROVENSA, S.A.", je subjektom zodpovedným za webové stránky www. rovensa.com a počítačové aplikácie, ďalej iba "kanály" alebo "aplikácie", prostredníctvom ktorých môžu používatelia, príjemcovia služieb alebo zákazníci na diaľku pristupovať k službám a produktom spoločnosti Agribusiness, ktoré sú ich prostredníctvom kedykoľvek prezentované, predávané alebo dodávané.

Ak ktorýkoľvek používateľ, príjemca služieb alebo zákazník používa kanály alebo aplikácie, môže to zahŕňať vykonávanie operácií spočívajúcich na spracúvaniu osobných údajov, ktorých ochrana, súkromie a bezpečnosť zo strany spoločnosti ROVENSA, S.A. ako subjektu zodpovedného za ich spracúvanie, je v súlade s podmienkami zásad ochrany údajov a súkromia.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa dát

Ak chcete kontaktovať Úrad na ochranu údajov spoločnosti ROVENSA, S.A., pošlite e-mail na adresu dataprotection@rovensa.com, v ktorom uvediete predmet svojej otázky a svoju e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo alebo poštovú adresu.

Na akékoľvek iné účely možno použiť tieto všeobecné kontaktné údaje spoločnosti ROVENSA, S.A:

– poštová adresa: Alameda dos Oceanos, lote 1.06.1.1 D – 3.º A 1990-207

Lisabon, Portugalsko

– email: info@rovensa.com

– všeobecný telefón: +351 213 222 750

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť ROVENSA, S.A. spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie poskytovania informácií a prevádzky svojich kanálov podľa toho, ako sa s nimi zaobchádzajú používatelia, príjemcovia služieb alebo zákazníci, či už ich poskytujú používatelia alebo príjemcovia služieb na registráciu požiadaviek alebo získanie informácií, alebo ich poskytujú zákazníci na prihlásenie sa do týchto kanálov, alebo vyplývajú z používania služieb, ktoré spoločnosť ROVENSA, S.A. poskytuje ich prostredníctvom, ako sú prístupy, konzultácie, pokyny, transakcie a iné záznamy o ich používaní.

Najmä používanie alebo aktivácia určitých funkcií kanála môže zahŕňať spracúvanie viacerých priamych alebo nepriamych osobných identifikátorov, ako sú meno, adresa, kontaktné údaje, adresy zariadení alebo geografická poloha, a to na základe výslovného súhlasu používateľa, príjemcu služby alebo používateľa/zákazníka.

Používatelia, príjemcovia služieb alebo zákazníci budú v každom prípade informovaní o potrebe prístupu k týmto údajom, aby mohli využívať funkcie príslušných kanálov.

Osobné údaje, ktoré spoločnosť ROVENSA, S.A. zhromažďuje, sa spracúvajú elektronicky, v určitých prípadoch automatizovanými prostriedkami vrátane spracovania súborov alebo definovania profilov a predzmluvného, zmluvného alebo predzmluvného spracovania vzťahov s používateľmi, príjemcami služieb alebo zákazníkmi v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi spoločenstva.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Kategórie alebo typy osobných údajov spracúvaných o používateľoch, príjemcoch služieb alebo zákazníkoch sú meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, poštové smerovacie číslo, krajina, telefónne číslo pevnej linky, mobilné telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo daňového poplatníka alebo číslo dokladu totožnosti (nepovinné).

Právne zásady

Všetky operácie spracúvania údajov sú v súlade so základnými zásadami zákona o ochrane údajov a súkromia, najmä pokiaľ ide o obeh, zákonnosť, riadnosť, transparentnosť, účel, minimalizáciu, uchovávanie, presnosť, integritu a dôvernosť, a spoločnosť ROVENSA, S.A. je pripravená preukázať svoju zodpovednosť voči dotknutej osobe alebo akejkoľvek tretej strane, ktorá má v tejto veci oprávnený záujem.

Právny základ

Všetky operácie spracúvania údajov vykonáva spoločnosť ROVENSA, S.A. z oprávnených dôvodov, najmä preto, že dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov, alebo preto, že spracúvanie sa považuje za nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby, alebo preto, že spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, alebo preto, že spracúvanie je nevyhnutné na presadzovanie oprávnených záujmov spoločnosti ROVENSA, S.A. alebo tretích strán.

Účel spracúvania

Všetky osobné údaje spracúvané v kanáloch spoločnosti ROVENSA, S.A. sú určené výlučne na poskytovanie informácií používateľom, správu osobných údajov príjemcov služieb, ktoré sa považujú za potrebné na riadenie vzťahu alebo komunikácie, ako aj na poskytovanie služieb, ktoré si zákazníci objednali, a vo všeobecnosti na riadenie predzmluvných, zmluvných alebo predzmluvných vzťahov s používateľmi alebo zákazníkmi.

Zhromaždené osobné údaje sa môžu spracúvať aj na štatistické, informačné alebo propagačné, obchodné alebo marketingové účely, najmä na podporu šírenia nových funkcií alebo nových produktov a služieb, a to prostredníctvom priamej komunikácie alebo korešpondencie, e-mailu, správ alebo telefonických hovorov alebo iných elektronických komunikačných služieb. Za predpokladu, že sa vždy poskytnú predchádzajúce informácie a získa sa výslovný súhlas na tieto účely, môžu používatelia alebo zákazníci kedykoľvek uplatniť svoje právo namietať proti použitiu svojich osobných údajov na iné účely, ktoré presahujú rámec riadenia zmluvného vzťahu, konkrétne na marketingové účely, na zasielanie informačných správ alebo na zaradenie do zoznamov alebo informačných služieb, pričom na tento účel musia zaslať písomnú žiadosť adresovanú spoločnosti ROVENSA, S.A. úrad na ochranu údajov v súlade s nižšie uvedenými postupmi.

Obdobie uchovávania údajov

Osobné údaje sa uchovávajú len po dobu nevyhnutnú na účely, ktoré viedli k ich zhromaždeniu alebo následnému spracovaniu, pričom sa dodržiavajú všetky platné právne predpisy o archivácii.

Využívanie cookies

Spoločnosť ROVENSA, S.A. môže alternatívne používať dve široké kategórie súborov cookie: súbory cookie webových stránok a súbory cookie v rámci priamych elektronických komunikačných kanálov, pričom každý z nich môžu používatelia alebo zákazníci vypnúť.

Spoločnosť ROVENSA, S.A. používa na svojich webových stránkach súbory cookie s cieľom zlepšiť efektívnosť a pohodlie prehliadania pre používateľov a zákazníkov, zvýšiť rýchlosť a účinnosť odpovedí na jednej strane a eliminovať potrebu opakovaného zadávania tých istých informácií na strane druhej.

Používanie súborov cookie pomáha webovým stránkam rozpoznať zariadenia používateľov a zákazníkov pri ich ďalšej návšteve a v niektorých prípadoch je tiež nevyhnutné na ich prevádzku.

Súbory cookie, ktoré spoločnosť ROVENSA, S.A. používa vo všetkých svojich kanáloch, nezhromažďujú osobné údaje identifikujúce používateľov alebo zákazníkov a ukladajú len všeobecné informácie, okrem iného formu alebo geografickú polohu prístupu a spôsob používania kanálov. Súbory cookie ukladajú iba informácie týkajúce sa preferencií používateľov a zákazníkov a nezaznamenávajú žiadne osobné údaje.

Používatelia, príjemcovia služieb a zákazníci sa môžu kedykoľvek prostredníctvom počítačovej aplikácie, ktorú používajú na prehliadanie internetu ("vyhľadávač"), rozhodnúť, či chcú byť informovaní o prijímaní súborov cookie, ako aj zablokovať ukladanie súborov cookie vo svojom systéme.

V závislosti od účelu môže spoločnosť ROVENSA, S.A. v prípade potreby používať tri rôzne typy súborov cookie podľa nasledujúcich špecifikácií:

(i) nevyhnutné súbory cookie - niektoré súbory cookie sú potrebné na prístup do určitých oblastí webových kanálov, ktoré umožňujú prehliadanie a používanie aplikácií, napríklad prístup do zabezpečených oblastí stránok, prostredníctvom registrácie používateľa - bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať určité služby.

(ii) funkčné súbory cookie - funkčné súbory cookie umožňujú zapamätať si preferencie používateľa pri prehliadaní, čím sa zabráni potrebe opätovného nastavenia a prispôsobenia pri každej návšteve;

(iii) analytické - používajú sa na analýzu toho, ako používatelia používajú webové stránky, upozorňujú na články alebo služby, ktoré by ich mohli zaujímať, monitorujú výkonnosť webových stránok a určujú najobľúbenejšie stránky, najefektívnejšie spôsoby prepojenia stránok alebo zisťujú, prečo sa na niektorých stránkach zobrazujú chybové hlásenia - tieto súbory cookie sa používajú len na analýzu a štatistiku bez zhromažďovania informácií osobnej povahy.

Na tento účel môže spoločnosť ROVENSA, S.A. poskytovať používateľom alebo zákazníkom kvalitné služby, personalizovať informácie a ponuky a identifikovať alebo opraviť akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť počas ich používania.

Podľa typu dôležotosti existujú dva druhy cookie:

(i) Trvalé súbory cookie - ide o súbory cookie uložené v zariadeniach používaných na prístup ku kanálom (počítače, mobilné telefóny atď.) z počítačovej aplikácie používanej na prehliadanie webových stránok (ďalej len "vyhľadávače") a používajú sa pri každom opätovnom zobrazení - vo všeobecnosti sa používajú na priame prehliadanie podľa záujmov používateľa alebo klienta, čo umožňuje spoločnosti ROVENSA, S.A. poskytovať personalizovanejšie služby;

(ii) súbory cookie relácie - ide o dočasné súbory cookie, ktoré sa generujú a sú k dispozícii len do konca relácie, pretože pri ďalšom prístupe zákazníka/užívateľa k prehliadaču sa súbory cookie už neukladajú - získané informácie umožňujú správu relácie , identifikáciu problémov a poskytovanie lepšieho zážitku z prehliadania.

Používatelia a zákazníci môžu kedykoľvek vypnúť niektoré alebo všetky súbory cookie - postupujte podľa pokynov dostupných v každom z počítačových programov používaných na prehliadanie internetu (ďalej len "prehliadače"). Vypnutie cookies však môže mať za následok stratu prístupu k určitým funkciám webovej stránky.

Spoločnosť ROVENSA, S.A. môže prostredníctvom priamych elektronických komunikačných kanálov používať súbory cookie aj na otváranie rôznych zasielaných elektronických správ, ako sú informačné bulletiny a e-maily, na štatistické účely - na zistenie, či boli tieto správy otvorené, a na monitorovanie kliknutí na odkazy alebo reklamy v týchto komunikátoch.

Aj v tejto kategórii súborov cookie majú používatelia a zákazníci vždy možnosť zakázať zasielanie elektronických správ prostredníctvom príslušnej možnosti v zápätí.

Odovzdanie údajov iným subjektom

Poskytovanie informácií alebo poskytovanie služieb spoločnosťou ROVENSA, S.A. svojim používateľom alebo zákazníkom prostredníctvom kanálov môže zahŕňať využívanie subdodávateľov tretích strán vrátane subjektov so sídlom mimo Európskej únie na poskytovanie určitých služieb, ktoré môžu znamenať prístup týchto subjektov k osobným údajom používateľov alebo zákazníkov.

Za takýchto okolností a v prípade potreby bude spoločnosť ROVENSA, S.A. využívať iba subdodávateľov, ktorí poskytnú primerané záruky vykonávania príslušných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie spĺňalo požiadavky platných noriem, pričom tieto záruky budú formalizované v podpísanej zmluve medzi spoločnosťou ROVENSA, S.A. a každou stranou.

Príjemcovia údajov

Mimo rámca plnenia zákonných povinností nedôjde za žiadnych okolností k prenosu osobných údajov používateľov, príjemcov služieb alebo klientov tretím stranám, ktoré nie sú subdodávateľmi alebo oprávnenými príjemcami, ani k žiadnej inej komunikácii na iné ako vyššie uvedené účely.

Medzinárodný prenos údajov

Každý prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len pri plnení zákonných alebo zaručených povinností v súlade s platnými právnymi predpismi spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi v tejto oblasti.

Bezpečnostné opatrenia

S prihliadnutím na najmodernejšie techniky, náklady na ich použitie a povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj na riziká s pravdepodobnosťou a premenlivou hodnotou pre používateľov alebo zákazníkov, spoločnosť ROVENSA, S.A. a všetky jej subdodávateľské subjekty uplatňujú primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie stupňa bezpečnosti zodpovedajúceho rizikám.

Na tento účel je zavedených niekoľko bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov pred neoprávneným zverejnením, stratou, zneužitím, zmenou, spracovaním alebo prístupom, ako aj pred akoukoľvek inou formou nezákonného spracovania.

Používatelia, príjemcovia služieb alebo zákazníci sú výlučne zodpovední za zachovanie dôvernosti prístupových kódov, za ich nesprístupnenie tretím stranám a, najmä v prípade počítačových aplikácií používaných na prístup ku kanálom, za udržiavanie a uchovávanie prístupových zariadení v bezpečnom stave a za dodržiavanie bezpečnostných postupov odporúčaných výrobcami a/alebo prevádzkovateľmi, najmä pokiaľ ide o inštaláciu a aktualizáciu potrebných bezpečnostných aplikácií vrátane antivírusových aplikácií.

Vzhľadom na potrebu zadávať služby tretím stranám, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom používateľov alebo zákazníkov, sa od subdodávateľov spoločnosti ROVENSA, S.A. vyžaduje, aby prijali bezpečnostné opatrenia a protokoly na organizačnej úrovni a technické parametre potrebné na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov, ako aj na zabránenie neoprávnenému prístupu, strate alebo zničeniu osobných údajov.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Používatelia a zákazníci spoločnosti ROVENSA, S.A. môžu ako dotknuté osoby kedykoľvek uplatniť svoje práva na ochranu údajov a súkromia, najmä právo na prístup, opravu, vymazanie, prenos, obmedzenie spracúvania alebo namietanie proti spracovaniu, a to v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v platných normách.

Každú žiadosť o uplatnenie práva na ochranu údajov a súkromia musí dotknutá osoba adresovať písomne orgánu na ochranu údajov v súlade s postupom a kontaktnými údajmi opísanými nižšie.

Sťažnosti alebo návrhy a oznamovanie udalostí

Používatelia a zákazníci spoločnosti ROVENSA, S.A. majú právo podať sťažnosť orgánom na kontrolu ochrany údajov. Používatelia a zákazníci spoločnosti ROVENSA, S.A. môžu podávať návrhy aj prostredníctvom e-mailu zaslaného úradu na ochranu údajov.

Ohlasovanie udalostí

Spoločnosť ROVENSA, S.A. zaviedla systém správy udalostí v oblasti ochrany údajov, súkromia a bezpečnosti informácií.

Každý používateľ alebo zákazník, ktorý chce nahlásiť výskyt akejkoľvek situácie porušenia ochrany osobných údajov, ktorá má za následok náhodné alebo nezákonné neoprávnené zničenie, stratu, zmenu, zverejnenie alebo prístup k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom, sa môže obrátiť na ochranu údajov alebo použiť všeobecné kontaktné údaje spoločnosti ROVENSA, S.A. opísané vyššie.

Zmena zásad ochrany osobných údajov

S cieľom zabezpečiť jej aktualizáciu, rozvoj a neustále zlepšovanie môže spoločnosť ROVENSA, S.A. kedykoľvek vykonať akékoľvek zmeny, ktoré považuje za vhodné alebo potrebné, v týchto Zásadách ochrany údajov a súkromia a ich zverejnenie je zabezpečené prostredníctvom rôznych kanálov, aby sa zaručila ich transparentnosť a informovanosť používateľov a zákazníkov.

Súhlas a akceptácia

Podmienky ochrany údajov a zásady ochrany osobných údajov dopĺňajú podmienky a ustanovenia týkajúce sa osobných údajov uvedené vo Všeobecných podmienkach používania kanálov spoločnosti ROVENSA, S.A.

Slobodné, konkrétne a informované poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou znamená znalosť a prijatie podmienok obsiahnutých v týchto zásadách, keďže používatelia, príjemcovia služieb a zákazníci používaním kanálov alebo poskytovaním svojich osobných údajov výslovne povoľujú spracovanie v súlade s pravidlami stanovenými v každom z príslušných kanálov alebo nástrojov na zhromažďovanie údajov.

Úrad na ochranu údajov

Používatelia, príjemcovia služieb a zákazníci spoločnosti ROVENSA, S.A. sa môžu obrátiť na úrad na ochranu údajov prostredníctvom e-mailu dataprotection@rovensa.com s cieľom uplatniť akýkoľvek druh práva na ochranu údajov a súkromia alebo v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa ochrany údajov, súkromia a bezpečnosti informácií, pričom uvedú e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo alebo poštovú adresu na odpoveď.